POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBISTYCH I

PLIKÓW COOKIE

NA STRONIE INTERNETOWEJ KSIĘGI WIEDZY

Jako Wzniosła Fundacja Mevlana Unii Braterstwa Świata ("Fundacja" lub "WBU") jest dla nas sprawą priorytetową, aby wasze prywatne dane były przetwarzane i chronione w pełnej zgodności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych nr 6698 i wszystkimi odpowiednimi przepisami wykonawczymi ("Ustawodawstwo o Ochronie Prywatności"), kiedy odwiedzacie naszą legalną stronę internetową https://www.ksiegawiedzy.net .

W ramach odpowiedzialności naszej Fundacji za informowanie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, chcielibyśmy w pełni poinformować naszych odwiedzających stronę https://www.ksiegawiedzy.net poprzez niniejsze Oświadczenie Informacyjne dotyczące Prawa Ochrony Prywatności Strony Internetowej KSIĘGI WIEDZY ("Oświadczenie").

W jaki sposób i w jakim celu gromadzimy i przetwarzamy wasze dane?

Podczas waszej wizyty na stronie https://www.ksiegawiedzy.net wasze dane osobowe podane poniżej, w tym dane o ruchu, są przetwarzane elektronicznie i fizycznie w formie pisemnej, automatycznie i nieautomatycznie w odniesieniu do celów, ograniczonych i możliwych do zmierzenia przez cele również podane poniżej, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Komu udostępniane są wasze dane osobowe i w jakim celu?

Dane osobowe wymienione w niniejszym oświadczeniu udostępniamy również usługodawcom zewnętrznym (informatykom, dostawcom baz danych, specjalistom od tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych itp.) w związku z realizacją celów naszego Związku, jak również celów wymienionych w niniejszym dokumencie, w ograniczonym zakresie i w sposób wymierny, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Podmioty trzecie, którym udostępniamy wasze dane, ponoszą odpowiedzialność w związku z naszą zgodą na przetwarzanie i ochronę waszych danych osobowych w zakresie odpowiadającym, ograniczonym i wymiernym w stosunku do celów udostępnienia, chyba że co innego wynika z przepisów Prawa Ochrony Prywatności, pod nadzorem WBU.

I wreszcie, w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i odpowiedzialności, udostępniamy wasze dane osobowe organom i urzędom rządowym i sądowym zgodnie z przepisami Prawa Ochrony Prywatności.

Jak można kontrolować pliki cookie?

Możecie kontrolować i usuwać pliki cookie według własnego uznania. Możecie usunąć istniejące pliki cookie w swoim komputerze i zablokować ich zapisywanie/ładowanie za pomocą większości przeglądarek internetowych.

Czy wasze dane osobowe są przekazywane poza granice Kraju?

Nasza Fundacja nie przekazuje waszych danych osobowych, które są zbierane za pośrednictwem strony internetowej, osobom trzecim mającym siedzibę w innych krajach.

Bezpieczeństwo, przechowywanie i usuwanie waszych danych osobowych

Nasza Fundacja ma wysoką świadomość w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych. W tym celu WBU przetwarza dane osobowe użytkowników strony internetowej, o których mowa w niniejszym oświadczeniu, zapewniając bezpieczeństwo tych danych, głównie zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, a także zgodnie z Procedurą Ochrony Danych Osobowych - Zasadami Przechowywania i Usuwania Danych Osobowych naszej Fundacji.

Wasze dane osobowe są zapisywane i przechowywane przez okres niezbędny do celów przetwarzania danych określonych w niniejszym oświadczeniu, jak również przez okres przedawnienia określony w przepisach prawnych. Po upływie tego okresu WBU usuwa, eliminuje i przekształca dane osobowe zgodnie z Polityką przechowywania i usuwania danych osobowych.

Nasza Fundacja podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i administracyjne, zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych Osobowych, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do waszych danych osobowych, ich błędnemu przetwarzaniu, ujawnianiu i bezprawnemu zmienianiu/usuwaniu, a także aby zapewnić ich ochronę i bezpieczeństwo. W przypadkach uznanych za konieczne przez Przepisy o Ochronie Danych Osobowych, WBU niezwłocznie poinformuje o tym fakcie zarówno was, jak i Radę Ochrony Danych Osobowych.

Wasze Prawo do Informacji

W ramach art. 11 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych informujemy, że macie prawo zwrócić się do naszego Związku z następującym wnioskiem dotyczącym waszych danych osobowych (i) dowiedzieć się, czy dane te były przetwarzane, (ii) jeśli tak, zostać o tym poinformowanym i poznać cel tego przetwarzania oraz zgodność z tym celem, (iii) do zapoznania się z danymi osób trzecich, którym zostały one przekazane na terenie kraju lub poza jego granicami, do sprostowania danych w przypadku niewystarczającego/nieprawidłowego przetwarzania, (iv) do usunięcia/usunięcia danych w ramach warunków określonych w art. 7 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, (v) do poinformowania osób trzecich, którym wasze dane zostały przekazane, o waszych żądaniach usunięcia/usunięcia waszych danych osobowych, jak również skorygowania niewystarczającego/nieprawidłowego przetwarzania w zakresie określonym w art. 7 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, (vi) do sprzeciwienia się niekorzystnym dla was wnioskom opartym na wyłącznej analizie waszych danych za pomocą zautomatyzowanych systemów niekorzystnych wniosków, (vii) do rekompensaty waszych strat w przypadku, gdy poniesiecie takie straty z powodu bezprawnego przetwarzania waszych danych. Żądania takie można przekazać naszemu Związkowi na piśmie zgodnie z procedurami określonymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych i przepisach wykonawczych (Ustawy o Ochronie Danych Osobowych) pocztą elektroniczną na adres privacy@ksiegawiedzy.net .

Niniejsze oświadczenie informacyjne może być aktualizowane w celu zapewnienia zgodności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, w związku ze zmianami w naszych procedurach. Uprzejmie prosimy o odwiedzanie naszej strony internetowej w celu zapoznania się z ewentualnymi aktualizacjami.

Pliki cookie

Możecie odwiedzać naszą stronę bez podawania danych osobowych. Strona wykorzystuje pliki cookie do zbierania danych o ruchu na stronie.

Naszym celem jest umożliwienie wam łatwiejszej wizyty na naszej stronie internetowej oraz zrozumienie, w jaki sposób można ulepszyć jej funkcje.

Cookie to mały plik zawierający zestaw znaków, który jest wysyłany do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

Pliki cookie mają na celu umożliwienie bardziej przyjaznego korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie umożliwiają prezentację spersonalizowanych stron internetowych w celu lepszego i szybszego dostosowania ich do potrzeb użytkownika. Pliki cookie nie mogą gromadzić żadnych informacji przechowywanych w komputerze lub plikach, w tym danych osobowych.

Co to jest plik cookie?

Cookie to niewielkich rozmiarów plik tekstowy, który odwiedzana przez was strona internetowa zapisuje na waszym komputerze lub urządzeniu mobilnym. Pliki cookie są szeroko stosowane, aby umożliwić bardziej efektywne funkcjonowanie strony internetowej lub dostarczyć danych dla strony hostingowej.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie?

Pliki cookie załadowane na wasz komputer lub dane uzyskane za ich pośrednictwem są wykorzystywane do analiz statystycznych i środków bezpieczeństwa. Żadne dane osobowe nie są zbierane za pomocą plików cookie.

Jak można kontrolować pliki cookie?

Możecie kontrolować i usuwać pliki cookie według własnego uznania. Można usunąć istniejące pliki cookie w komputerze i zablokować ich zapisywanie/ładowanie za pomocą większości przeglądarek internetowych.

Jak można zarządzać plikami cookie przeglądarki internetowej?

Większość przeglądarek internetowych umożliwia wykonanie następujących czynności:

  • • Przeglądanie wszystkich zapisanych plików cookie i usuwanie dowolnych z nich
  • • Blokowanie plików cookie innych firm
  • • Blokowanie plików cookie z określonych stron internetowych
  • • Blokowanie wszystkich plików cookie
  • • Usunąć wszystkie pliki cookie

W przypadku, gdy wolicie usunąć pliki cookie, wasze preferencje na danej stronie internetowej zostaną usunięte.

Ponadto, jeśli wolicie zablokować pliki cookie, wiele stron internetowych, w tym strona Księgi Wiedzy, może nie działać w pełni i prawidłowo.

Fundacja WBU